Regulamin Terapeutycznej Szkoły Jogi Magdalena Heluszka:

§ 1. Karnety i opłaty
1. Osoby uczestniczące w zajęciach jogi w Terapeutycznej Szkole jogi zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz podpisania deklaracji stanu zdrowia praktykującego. Osoba praktykująca zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach dostosowanych poziomem zaawansowania do swoich możliwości i doświadczenia w jodze.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
3. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.
4. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
5. Zajęcia niewykorzystane w okresie obowiązywania karnetu można wykorzystać w następnym miesiącu pod warunkiem wykupienia nowego karnetu na 8 zajęć na kolejny miesiąc.
6. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
7. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

§ 2. Korzystanie usług
1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki, koce, paski i liny, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 8,
c) używać na sali ćwiczeń własnej maty i paska,
d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
3. Szkoła nie prowadzi rezerwacji na zajęcia, za wyjątkiem grup terapeutycznych oraz kursów, które opisane są odpowiednio w §4 oraz §5.
4. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
5. Opuszczenie sali przed zakończeniem zajęć możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.
6. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
7. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
8. Osoby z chorobami skóry zobowiązane są do korzystania z własnych mat na sali do ćwiczeń.
9. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym oraz klientki z menstruacją zobowiązane są poinformować o swoim stanie nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
10. Klient zobowiązany jest:
a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
b) do zachowania ciszy na terenie szkoły, a szczególnie na sali do ćwiczeń,
c) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły,
d) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności,
e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce, f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły,
g) do niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły,
h) do przestrzegania Regulaminu.
11. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

§ 3. Stali klienci
1. Status stałego klienta otrzymują osoby, które praktykują w szkole minimum przez 6 miesięcy.
2. Przerwa w praktyce dłuższa niż 1,5 miesiąca skutkuje utraceniem statusu stałego klienta.
3. Po utraceniu statusu stałego klienta, możliwe jest jego ponowne uzyskanie na zasadach opisanych w pkt. 1.

§ 4. Kurs dla początkujących
1. Na kursy dla początkujących obowiązują zapisy.
2. Zapisy dokonywane są drogą mailową lub telefoniczna. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Osoby w chwili zapisu wpłacają zaliczkę w podanej kwocie podczas trwania zapisów. Opłatę za całość kursu należy uiścić do końca pierwszego miesiąca trwania zajęć.
4. Miejsce na kursie jest rezerwowane w momencie wpłaty zaliczki.
5. Wpłacone zaliczki nie podlegają zwrotom.
6. Kurs dla początkujących obejmuje 16 zajęć, odbywających się 2 razy w tygodniu.
7. Nie ma możliwości odrabianie zajęć kursowych

§ 5. Grupa terapeutyczna
1. Grupy terapeutyczne są grupami zamkniętymi, na które obowiązują wcześniejsze zapisy.
2. Klienci wykupują miesięczne uczestnictwo w zajęciach grupy terapeutycznej, w konkretnym dniu tygodnia, bez możliwości przedłużenia ważności karnetu oraz odrabiania zajęć w inne dni tygodnia.
3. Osoby, które przerwą uczestnictwo w grupie terapeutycznej są zobligowane do ponownego zapisania się do grupy i tym samym oczekiwania na wolne miejsce.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane nauczycielowi.
2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren szkoły.
3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
4. Osoby, które wykupują karnet lub pojedyncze wejście, korzystający z usług szkoły, zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.